Hiếu Phạm Duy
Duy Hiếu's Blog

Duy Hiếu's Blog

Hiếu Phạm Duy

Hiếu Phạm Duy

1 follower

Welcome to my blog. I'm Duy Hieu, a backend developer at Giao Hang Tiet Kiem. I created this blog to share my stories.

Subscribe to my newsletter and never miss my upcoming articles

Học gì và học để làm gì?

Aug 2, 20224 min read 8 views

Mỗi người có 1 mục tiêu cuộc đời, tạm gọi là mission. Có người muốn thành chuyên gia trong lĩnh vực của họ, có người muốn phát triển lên làm quản lý....

Học gì và học để làm gì?
Enhance Your Experience With Xfast – Super Fast Super Cheap
Tips for Using Exceptions in Java
Design Hints for Inheritance in Java
Class Design Hints in Java
Clean Architecture (Part 4)